بادام

انگور

انار

گردو

گندم(تنش گرما)

گوسفند و بز

پسته

خرما

جو (آبی)

زردآلو

ذرت

انار (درخت)

دام اصیل

در واحد های

سنتی و بهداشتی

گاو

شتر

 

منوی اصلی

دریافت پویا نمایی بیمه